شناخت عکاسی صنعتی
آغاز عکاسی صنعتی در دنیا
عرضه و تقاضا دو بازوی مهم در هر تجارتی به حساب می آید. تا زمانی که این دو بازو آزادانه و با فراخ بال در حال حرکت هستند، چرخ کسب و کار هم به خوبی میچرخد و این بازوها به هیچ کمکی احتیاج ندارند. اما به مجرد اینکه فضای حرکتی برای هر کدام تنگ تر شود و بحث رقابت به میان آید، نیروی کمکی برای این بازوان یک نیاز مبرم به شمار میرود.
عکاسی و در ادامه آن عکاسی صنعتی را میتوان فرزند انقلاب صنعتی اول دانست. این فرزند خردسال در آخرین سالهای انقلاب صنعتی اول به دنیا آمد و مشغول تغذیه از شیره آن انقلاب گردید. عکاسی چند دهه بعد، در انقلاب صنعتی دوم به دوران نوجوانی خود رسیده بود ولی با وجود سیاستهای کلان دولت محور جاری در دنیا، عکاسی صنعتی فقط گاهی در نقشهای کوچکی به بازی گرفته میشد. با پایان جنگ دوم جهانی و تغییر سیاستهای کلان دولتها، دنیا در حال تقسیم شدن به دو قسمت بلوک غرب و شرق بود. عکاسی صنعتی که اکنون دیگر به دوران جوانی رسیده است، در بلوک غرب که مروج کاپیتالیسم و بازار رقابتی بود به نوعی در حال ابراز وجود بود و در بلوک شرق که مروج افکار کمونیستی بود به نوعی دیگر تبدیل به ماشین جاده صاف کن آن ایدئولوژی گردید. نقش اصلی عکاسی صنعتی در هر دو جبهه ترساندن دیگری از پیشرفت روزافزون خود بود. اما عکاسی صنعتی در بلوک غرب هر چند کوچک ولی در حال ایفای نقش دیگری در نمایش بازار عرضه و تقاضا نیز بود. بعدها این نقش چنان بزرگ و با اهمیت شد که دیگر هیچ تولید کننده ای نمیتوانست بدون استفاده از آن در بازار داغ رقابت تجاری دوام بیاورد.
آغاز عکاسی صنعتی در ایران
هر چند دوربین عکاسی در همان سالهای اولیه اختراع دستگاه داگرئوتایپ راهش را به مشرق و ایران زمین قاجاری باز کرده بود ولیکن نتوانست جز اندرونی دربار پای خود را فراتر بگذارد. بعد از خروج احمد شاه از ایران و با به پایان رسیدن دوران قاجار، دوره پهلوی با پادشاهی رضا شاه آغاز گردید. حواشی این تغییر و تحول بزرگ برای عکاسی خجسته بود و باعث گردید که عکاسی جایگاه خود در را با خروج از دربار قاجار پیدا کرده و از دربار خارج شود.
شور و اشتیاق صاحبان صنایع جهت تهیه یک گزارش تصویری قابل اعتماد، از اولین روزهای اختراع دستگاه داگرئوتایپ آغاز گردید. این پدیده نوظهور هر چند در اوایل جنبه فانتزی داشت ولی به زودی جایگاه خورد را استوار کرده و همچون یک پاندمی به گسترش جهان شمول پرداخت.
ایران نیز در آن زمان هر چند در بسیاری از موارد یک کشور استوار با ریشه های مستحکم تاریخی و فرهنگی به شمار میرفت ولیکن در زمینه پیشرفت صنعتی خردسالی بیشتر نبود. تمرکز پهلوی اول روی صنایع مادر باعث گردید بستر های مناسب برای صنایع پایین دستی آماده گردد. این صنایع در دوران پهلوی دوم به بلوغ رسیده و وارد بازار منطقه ای گردیدند. ورود این صنایع به بازار هم باعث گسترش صنایع پایین دست تر همچون صنعت تبلیغات شد. در این نقطه از تاریخ است که عکاسی صنعتی به عنوان یک بازوی مهم صنعت تبلیغاتی آغاز به کار کرد. هرچند همچون صنایع بالا دستی در ابتدا از نبود نیروی کار ماهر رنج میبرد ولی بعد از انقلاب اسلامی و با پایان یافتن جنگ ایران و عراق آن کمبودها را پشت سر گذاشت و در عرصه تبلیغات مشغول عرض اندام شد.
اینک در دهه چهارم انقلاب با کوچکتر شدن مرزهای ارتباطی در دنیای مجازی، عکاسی صنعتی نیز پیشرفتهای سزاواری کرده است. وارد شدن کسب و کارهای کوچک به بازار کار باعث رونق این ژاندر عکاسی برای جوانانی گردیده است که جویای نام هستند و در ابتدای راه قرار دارند. این قشر از جوانان میبایست افق دید خود را بالا برده و با بهره بردن از علوم و ابزار به روز دنیا سعی کنند تا در باتلاق این کسب و کارهای کوچک گرفتار نشوند. کسب و کارهای کوچک فقط باید سکوی پرشی باشد برای دست یافتن به انجام پروژه های عکاسی صنعتی، تبلیغاتی و معماری در تراز بالاتر.