نمونه کارها

نیروگاه منتظر قائم عکاسی سیاره کوچک توسط مجید پناهی جو
نیروگاه منتظر قائم-کرج

حسین زینال پور عکاسی سیاره کوچک توسط مجید پناهی جو
گالری آن-تهران

موزه هنرهای معاصر عکاسی سیاره کوچک توسط مجید پناهی جو
موزه هنرهای معاصر-تهران

عکس پاناروما فرهنگسرای نیاوران مجید پناهی جو
فرهنگسرای نیاوران-تهران

عکس پاناروما گالری ماه مجید پناهی جو
گالری ماه-تهران

عکس پاناروما گالری اعتماد مجید پناهی جو
گالری اعتماد-تهران

عکس پاناروما هتل مشهد تهران مجید پناهی جو
رستوران هتل مشهد-تهران

عکس پاناروما گالری طراحان آزاد مجید پناهی جو
گالری طراحان آزاد-تهران

عکس پاناروما گالری خاک مجید پناهی جو
گالری خاک

تماس با ما

تلفن همراه

تلفن استدیو

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها