نمونه کارها

پروژه سد سازی سمیره - ایلام - عکاس مجید پناهی جو
پروژه سد سازی سیمره - ایلام

کارگران کارخانه پاسخ - عکاس مجید پناهی جو
کارگران شرکت پاسخ

نیروگاه منتظر قائم - عکاس مجید پناهی جو
نیروگاه منتظر قائم

نیروگاه منتظر قائم - عکاس مجید پناهی جو
نیروگاه منتظر قائم

لابراتوار سینا دارو - عکاس مجید پناهی جو
لابراتوار داروسازی سینا

تماس با ما

تلفن همراه

تلفن استدیو

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها