نمونه کارها

نمایی از پتروشیمی ماهشهر - عکاس مجید پناهی جو
نمایی از پتروشیمی ماهشهر

مخازن سوخت پتروشیمی - عکاس مجید پناهی جو
مخازن سوخت پتروشیمی

بیمار اچ ای وی پارتیو تهران - عکاس مجید پناهی جو
بیمار اچ آی وی پارتیو - تهران

کارخانه اتحادیه تهران - عکاس مجید پناهی جو
کارخانه اتحادیه تهران

نیروگاه برق منتظر قائم - عکاس مجید پناهی جو
نیروگاه برق منتظر قائم

مهندس عمران - عکاس مجید پناهی جو
مهندس عمران

ایستگاه مترو ولیعصر در دست احداث - عکاس مجید پناهی جو
ایستگاه مترو ولیعصر در دست احداث

لابراتوار سینا دارو - عکاس مجید پناهی جو
لابراتوار سینا دارو

کارگاه مترو ولیعصر - عکاس مجید پناهی جو
کارگاه مترو ولیعصر

تماس با ما

تلفن همراه

تلفن استدیو

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها